Privacyverklaring

Doel gebruik gegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom BuurtBuik persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze redenen zullen we hieronder aangeven:

  1. Wanneer u zich als vrijwilliger, leverancier of anders bij BuurtBuik aanmeldt via een formulier op de website of door aanmelding naar een BuurtBuik-mailadres, verwerken wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij op uw vraag kunnen reageren.
  2. Als u een donatie wilt doen aan BuurtBuik verwerken wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wij kunnen mails sturen over uw donatie en over BuurtBuik. Onderaan iedere mail kunt u zich direct uitschrijven.
  3. Wanneer u leverancier aan of opdrachtnemer van BuurtBuik bent, verwerken wij uw bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen.
  4. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven van BuurtBuik, zullen wij uw voor- en achternaam en e-mailadres verwerken. Hetzelfde geldt als u met ons via sociale media communiceert of ons langs andere weg vragen stelt.
  5. Wanneer u als vrijwilliger voor BuurtBuik werkt, verwerken wij contactgegevens, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres; Indien van toepassing, noteren we ook of u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) heeft overlegd en of u in het bezit bent van BHV en/of HACCP-certificaten. De VOG zelf wordt niet bewaard.

Voor alle hiervoor genoemde gronden geldt dat deze persoonsgegevens worden verwerkt met instemming van degene die de gegevens deelt met BuurtBuik en/of op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Beschermingsmaatregelen

BuurtBuik draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Ook zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor van u toestemming hebben gekregen. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. Alleen op het moment dat de wet voorschrijft dat wij uw gegevens langer moeten bewaren, zullen wij de gegevens zolang bewaren als wij verplicht zijn.

Gegevens delen met derden

BuurtBuik zal uw gegevens niet met derden delen, tenzij:

  1. De persoonsgegevens door BuurtBuik worden verstrekt aan een derde voor de uitvoering van een van de doeleinden die genoemd worden in deze privacyverklaring. BuurtBuik draagt zorg dat tussen deze derde die de persoonsgegevens verwerkt en BuurtBuik zelf een overeenkomst is gesloten, die er onder andere op ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. BuurtBuik deelt uw gegevens daarnaast uitsluitend indien u voor dit delen expliciet toestemming heeft gegeven; of
  2. BuurtBuik door de wet verplicht is uw persoonsgegevens met een daartoe bevoegde instantie te delen; of
  3. BuurtBuik gebruikt maakt van derden dienstverleners die namens BuurtBuik bepaalde diensten verrichten zoals IT- en betalingsdiensten.

Google Analytics

Bij een bezoek aan de website verwerkt BuurtBuik uw gegevens ten behoeve van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op zijn servers. Voor meer informatie hoe Google hiermee omgaat, kan je het privacybeleid van Google en Google Analytics lezen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over het gebruik van onze website aan ons te verstrekken. Wij hebben voor het delen van deze informatie een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Rechten gegevensverstrekker

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen indien uw gegevens bij ons niet (meer) correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een deel van of alle gegevens die van u bij ons bekend zijn te laten verwijderen.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken. Daarnaast heeft u het recht van overdracht. Dit betekent dat je het recht hebt om aan BuurtBuik te verzoeken om alle gegevens die BuurtBuik heeft aan een derde partij over te dragen.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Om gebruik te maken van één van deze rechten kunt u een verzoek indienen bij BuurtBuik. U kunt BuurtBuik bereiken via de adresgegevens zoals deze genoemd worden in de paragraaf Vragen & klachten hieronder.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting BuurtBuik
Lauriergracht 116, 1016 RR Amsterdam
info@buurtbuik.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.

Op het moment dat in deze privacyverklaring wordt gesproken over BuurtBuik, dan wordt gedoeld op stichting BuurtBuik, kantoor houdende te Amsterdam aan de Lauriergracht 116 (1016RR), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61627992.