Algemene voorwaarden BuurtBuik

Artikel 1: Definities

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien
 2. BuurtBuik: Stichting BuurtBuik, handelend onder handelsnaam BuurtBuik, kantoor houdende te Amsterdam aan de Lauriergracht 116 (1016RR), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 61627992. Stichting BuurtBuik is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 3. Donatie: met een donatie wordt in deze algemene voorwaarden een schenking bedoeld zoals vastgelegd in Titel 3 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan BuurtBuik.
 5. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van BuurtBuik, een donatie doet aan BuurtBuik.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van BuurtBuik aan BuurtBuik.
 7. Ontvangende partij: stichting BuurtBuik zoals omschreven in artikel één, lid 2 van deze algemene voorwaarden.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan BuurtBuik.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien één of meer (delen van) artikelen in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 4. BuurtBuik behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Bestedingsdoeleinden donatie

 1. Online donaties komen volledig ten gunste van BuurtBuik.
 2. BuurtBuik behoudt zich het recht de donatie aan te wenden voor ieder doel dat past binnen de doelstelling van BuurtBuik zoals vastgelegd in haar statuten. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op BuurtBuik nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van BuurtBuik is bijgeschreven.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. BuurtBuik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart BuurtBuik voor elke aansprakelijkheid jegens derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan BuurtBuik.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of verwijtbare, grove schuld aan de kant van BuurtBuik.

Artikel 5. Afkoelingsperiode

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht werkdagen.
 2. Tijdens de afkoelingsperiode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@buurtbuik.nl. In deze mail dient de gevende partij in ieder geval te vermelden:

a. De naam van de donateur
b. Het bedrag dat de donateur terug wenst te krijgen. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan de hoogte van de donatie.

Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens

 1. BuurtBuik neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. BuurtBuik aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 2. Alle personen die namens BuurtBuik bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens jegens derden. Zie verder onze privacyverklaring.

Artikel 7. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij verklaart met het doen van een donatie dat zijn/haar persoonsgegevens naar waarheid zijn ingevuld.
 4. De gevende partij verklaart dat hij/zij uitsluitend donaties met middelen verricht waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

 1. BuurtBuik verwerkt de door de gevende partij aan BuurtBuik verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gesteld. Zie verder onze privacy statement.
 2. Deze persoonsgegevens worden door BuurtBuik verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@buurtbuik.nl.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door BuurtBuik geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. BuurtBuik heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 9. Cookies

 1. BuurtBuik maakt gebruik van cookies op delen van haar website.
 2. BuurtBuik verklaart dat op het deel waar de donaties worden behandeld geen cookies gebruikt zullen worden.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien er naar aanleiding van of in verband met een donatie aan BuurtBuik een geschil mocht ontstaan, dan zullen betrokken partijen zich eerst tot het uiterste inspannen het geschil in overleg te beslechten.
 2. Indien naar aanleiding van de beslechtingspoging uit lid 1 het geschil niet opgelost kan worden, verklaren partijen het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Slotbepalingen

De disclaimer en de privacyverklaring die BuurtBuik hanteert zijn onverkort van toepassing.